آقای ارسطو گوران

ارسطو گوران

آقای ارسطو گوران

Arastoo Gouran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ارسطو گوران در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیدوفصلنامه مهندسی فرآیندها