آقای حیدر فروزان

حیدر فروزان

آقای حیدر فروزان

Heydar Forozan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حیدر فروزان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه تربیت اسلامی
هیات تحریریهدوفصلنامه تربیت اسلامی