آقای علی صالحی

علی صالحی کارشناس نشریه

آقای علی صالحی

Ali Salehi

کارشناس نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی صالحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه مهندسی فرآیندها