آقای دکتر محمد ساتکین

دکتر محمد ساتکین رئیس انجمن انرژی ایران

آقای دکتر محمد ساتکین

Dr. Mohammad Satkin

رئیس انجمن انرژی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ساتکین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست انجمن انرژی ایران، تهران بهمن 1397