آقای دکتر بهنام محمدی ایواتلو

دکتر بهنام محمدی ایواتلو عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

آقای دکتر بهنام محمدی ایواتلو

Dr. Behnam Mohammadi ivatlo

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهنام محمدی ایواتلو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست انجمن انرژی ایران، تهران بهمن 1397