خانم سارا سعیدی

سارا سعیدی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

خانم سارا سعیدی

Sara Saeedi

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سارا سعیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت