آقای موسی الرضا حاج زاده

موسی الرضا حاج زاده مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای موسی الرضا حاج زاده

Musa_Al_Reza Haj Zade

مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای موسی الرضا حاج زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال