آقای محمد اعتضاد رضوی

محمد اعتضاد رضوی استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای محمد اعتضاد رضوی

Mohammad Etezad Razavi

استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد اعتضاد رضوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال