آقای احمد مهربان

احمد مهربان

آقای احمد مهربان

Ahmad Mehraban

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احمد مهربان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن های دفاعی خربزه (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
2 اثر محلول پاشی آهن بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه عدس (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف بر شاخص های فیزیولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 اثر محلول پاشی عناصر روی ، آهن و منگنز بر عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704 در شرایط تنش کمبود آب درمنطقه خاش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر محلول پاشی هیومیک اسید و دور آبیاری بر شاخص برداشت،وزن هزاردانه و درصد پروتیین ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثردور آبیاری و مصرف سوپر جاذب ها بر عملکرد ماش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
5 ارزیابی اثر شاخص های فیزیولوژی و مورفولوژیکی بر مقاومت به تنش شوری در 6 رقم کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته گندم نان اقلیم گرم جنوب ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 اگرو توریسم (گردشگری کشاورزی) : رهیافتی جهت توسعه ی اقتصاد روستایی ، تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اگروتوریسم : فرصتی در جهت توسعه ی صنعت گردشگری در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 انتخاب توده ای در توده های بومی یونجه نیکشهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 اولویت بندی انواع کودهای کشاورزی براساس اصول توسعه پایدار با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 اهمیت استفاده از کود ورمیکمپوست بعنوان یک کود زیستی دررسیدن به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
12 اهمیت پدافند غیر عامل گونه های گیاهی و جانوری هرمزگان و تاثیرات بیوتوریسم آن در منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 اهمیت قرنطینه های گیاهی وتاثیرات آنها بر بیوتروریسم گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 اهمیت گسترش کشاورزی ارگانیک بعنوان راهکاری در جهترسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
15 بحران خشکسالی وریز گردها درسیستان راه کارهای مقابله با آن از طریق کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
16 بررسی اثر اسید سالیسیلیک و جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 در مناطق خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
17 بررسی اثر تراکم بوته بر روی ارتفاع و اجزا عملکرد ارقام ماش در کشت تابستانه تحت شرایط اقلیمی سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه اسفناج رقم ورامین 88 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی اثر تنش کم آبی و پلیمر (سوپر جاذب A200)بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم (هامون) در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی میکروالمنت روی و آهن بر عملکرد ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی اثر دور آبیاری ومصرف پلیمرهای سوپر جاذب برروی درصد پروتئین ماش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 بررسی اثر دور آبیاری ومصرف پلیمرهای سوپر جاذب برروی درصد پروتئین ماش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
23 بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر عملکرد گیاهان زراعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی اثر روش کاشت و زمان برداشت بر عملکرد علوفه ای سورگوم رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه زاهدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
26 بررسی اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی گیاه دارویی همیشه بهار در سیستان(کودهای آلی شامل:کود گاوی،کود مرغی و کود شتر مرغ) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و کمی و کیفی کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
30 بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و تنش کمبود آب برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه ایرانشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از PEG بر صفات جوانه زنی ، تغییرات پرولین ،کربوهیدرات و آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه کلزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
32 بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ کاشت وهیبریدهای مختلف ذرت دانه ای برشاخص های فیزیولوژیکی رشد محصول درمنطقه خاش (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی اثرتراکم کاشت برخصوصیات مرفولوژیک عملکردودرصدپروتئین چهاررقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
34 بررسی اثرکودهای بیولوژیک بر عملکرد علوفه ارقام سورگوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
35 بررسی اثرکودهای بیولوژیک برروی خصوصیات مورفولوژیک ارقام سورگوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
36 بررسی تاثیر تلقیح بذر با عناصر میکرو بر مقاومت به خشکی ارقام گندم درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
37 بررسی تاثیر عوامل محیطی (شوری، دما، خشکی) بر جوانه زنی بذر ماش رقم NCM-1 در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
38 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد ارقام سورگوم در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
39 بررسی تاثیر کودهای زیستی و تراکم بوته بر تولید محصول ارکانیک گیاه ماش در منطقه سیستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود پتاسیم بر مقاومت به خشکی سورگوم های تلقیح شده با قارچ مایکوریزا (Glumus mossea) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
41 بررسی تاثیرات صنایع تبدیلی و فرآوری خرما بر اشتغال در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
42 بررسی توانمندی های بیوترویسم گیاهی منطقه قشم با استفاده از مدل (SWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 بررسی روند جوانه زنی واندازه گیری مولفه های جوانه زنی دربذر بابونه درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 بررسی روند جوانه زنی واندازه گیری مولفه های جوانه زنی دربذر یونجه همدانی ، خار مریم ومریم گلی درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی سطوح مختلف غلظت (NaCl) بر خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی سطوح مختلف غلظت نمک طعام بر خصوصیات جوانه زنی بذر اسفناج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
47 بررسی علل ترشح آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز توسط قارچهای مایکوریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
48 بررسی عملکرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
49 بررسی قابلیت‌ های اقتصادی و اشتغال‌ زائی صنایع دستی خرما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
50 بررسی کمی و کیفی مواد موثره گل محمدی و گل ختمی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی نقش زراعت در امنیت غذایی و استفاده از منابع طبیعی در کشورهای جهان رویکرد بین الملل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی نقش قارچ میکوریزایی از نوع ویسکولار - اربوسکولار (VAM) بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای در متاطق خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
53 تاثیر اثرات متقابل تنش کمبود آب و برگزدایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کلپوره یا مریم نخودیTeucrium polium در ایرانشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
54 تاثیر محلول پاشی عناصر منگنز و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
55 تاثیرکودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزار دانه کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 تاثیرکودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزار دانه کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 تجزیه و تحلیل انرژی در بوم نظام های کشاورزی و راهکارهای افزایش کارآیی انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
58 تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر عملکرد دانه سورگوم دانه ای با استفاده از روش های تجزیه آماری در منطقه ایران شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
59 جلبک های سبزآبی واهمیت های اکو اقتصادی آن در منطقه هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 صدور محصولات کشاورزی مسیری میانبر برای اهداف پدافند غیرعامل کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
61 ضرورت تدوین برنامه های راهبردی گردشگری پایدار در مناطق جنوب کشور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
62 کار آفرینی کشاورزی وتاثیرات پدافندی غیر عامل آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 کیفیت فاضلاب مورد استفاده برای کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی : شهر زاهدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
64 گیاهان دارویی و طب سنتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
65 مروری بر درمنه sieberi Artemisia با رویکردگیاه پالایی و ترسیب کربن (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
66 مطالعه اثر تراکم کاشت بر روی عملکرد اقتصادی و بیولوژیک شاخص برداشت و شاخص های رشد در ارقام ماش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای نوشیدنی عصاره سبوس برنج سه منطقه ی مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
68 نقش دانش بومی بر نگهداری و فراوری خرما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران