آقای سید محمد مهدی اخوت

سید محمد مهدی اخوت

آقای سید محمد مهدی اخوت

Seyed Mohammad Mehdi Okhovat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید محمد مهدی اخوت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير علمي و اجراييدوفصلنامه امامت پژوهی