آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

دکتر رئوف مصطفی زاده استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

Dr. Raoof Mostafazadeh

استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رئوف مصطفی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن آبخیزداری ایران و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل مهر 1397