آقای دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر محمد احمدی

Dr. Mohammad Ahmadi

استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد احمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن آبخیزداری ایران و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل مهر 1397