آقای دکتر حسین ملتفت

دکتر حسین ملتفت عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی

آقای دکتر حسین ملتفت

Dr. Hosein Moltafet

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین ملتفت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران، اهواز مهر 1397