آقای دکتر آرش محجوبی

دکتر آرش محجوبی سازمان آب و برق خوزستان

آقای دکتر آرش محجوبی

Dr. Arash Mahjobi

سازمان آب و برق خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرش محجوبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز بهمن 1397