آقای دکتر سیدمحسن سجادی

دکتر سیدمحسن سجادی عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر سیدمحسن سجادی

Dr. Seyedmohsen Sajadi

عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحسن سجادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز بهمن 1397