آقای دکتر حسن محجوب

دکتر حسن محجوب استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

آقای دکتر حسن محجوب

Dr. Hassan Mahjoub

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن محجوب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات منابع انسانی