خانم فرحناز اسمعیلی رادور

فرحناز اسمعیلی رادور

خانم فرحناز اسمعیلی رادور

Farahnaz Esmayeeli Radvar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرحناز اسمعیلی رادور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش های بالینی ایران