خانم ماندانا دل آرا

ماندانا دل آرا

خانم ماندانا دل آرا

Mandana Del Ara

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم ماندانا دل آرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار ادبيفصلنامه پژوهش های بالینی ایران