آقای دکتر عبدالمجید مصلح

دکتر عبدالمجید مصلح مدیر شبکه ملی جامعه و ریاست دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر

آقای دکتر عبدالمجید مصلح

Dr. Abdolmajid Mosleh

مدیر شبکه ملی جامعه و ریاست دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالمجید مصلح در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس) دانشگاه خلیج فارس، بوشهر آذر 1397