آقای حبیب رضا زاده

حبیب رضا زاده دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

آقای حبیب رضا زاده

Habib Reza Zadeh

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حبیب رضا زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه سیاست