آقای هادی طلوعی

هادی طلوعی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

آقای هادی طلوعی

Hadi Tolouei

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی طلوعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه سیاست