آقای وحید اسدزاده

وحید اسدزاده دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

آقای وحید اسدزاده

Vahid Asad Zadeh

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای وحید اسدزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست