آقای سروش امیری

سروش امیری هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

آقای سروش امیری

Soroush Amiri

هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سروش امیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست