آقای محمود پسندیده

محمود پسندیده دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

آقای محمود پسندیده

Mahmoud Pasandideh

دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمود پسندیده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست