آقای دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

Dr. Mohamad Jafar Javadi Arjmand

هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست