آقای هادی جهرمی

هادی جهرمی دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

آقای هادی جهرمی

Hadi Jahromi

دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی جهرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست