آقای دکتر حمید توپچی نژاد

دکتر حمید توپچی نژاد استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

آقای دکتر حمید توپچی نژاد

Dr. Hamid Totonchinezhad

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید توپچی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات دانشگاه رازی، کرمانشاه آبان 1397