آقای مهندس رئوف بدائی

مهندس رئوف بدائی مسئول کمیته فرهنگی

آقای مهندس رئوف بدائی

Raouf Badayee

مسئول کمیته فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.