آقای دکتر حسین نجاری

دکتر حسین نجاری ریاست مجتمع آموزش عالی گناباد

آقای دکتر حسین نجاری

Dr. Hosein Najari

ریاست مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین نجاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد آبان 1397