آقای دکتر سید مصطفی موسوی زاده نوقابی

دکتر سید مصطفی موسوی زاده نوقابی معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گناباد

آقای دکتر سید مصطفی موسوی زاده نوقابی

Dr. Seyedmostafa Mosavi zadeh

معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مصطفی موسوی زاده نوقابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد آبان 1397