خانم دکتر رویا محمدزاده کاخکی

دکتر رویا محمدزاده کاخکی سرپرست اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مجتمع آموزش عالی گناباد

خانم دکتر رویا محمدزاده کاخکی

Dr. Roya Mohammadzadeh

سرپرست اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر رویا محمدزاده کاخکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد آبان 1397