آقای رضا قربانی

رضا قربانی ر ییس بازرسی خوردگی و حفاظت کاتد کی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آقای رضا قربانی

Reza Ghorbani

ر ییس بازرسی خوردگی و حفاظت کاتد کی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در شرایط آب و هوایی جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
3 اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
5 اثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
6 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
7 اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
8 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
9 اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها وعملکرد زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
10 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
11 ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
12 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
13 ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
14 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (.L officinalis Lavandula ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
15 ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
16 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
17 ارزیابی کارایی علفکش های مختلف در کنترل علف های هرز سیر (Allium Sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
18 ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
19 ارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 8
20 ارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
21 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
22 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
23 استفاده از منحنیهای هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علفکش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (aestivum Triticum ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
24 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
25 الگوی قیمت گذاری علف کش های همسو با محیط زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
26 بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
27 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونهای و برخی شاخصهای رشدی گونه های مزرعه ذرت ( .L mays Zea) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
28 بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
29 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
30 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
31 بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
32 بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم کار برای کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
33 بررسی دلایل خوردگی مبدل های خنک کننده سکوی دریایی فاز یک و راهکارهای جلوگیری از آن ها (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 9، شماره: 45
34 بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 4
35 بررسی زنده مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
36 بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
37 برهم کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شته خردل (.Lipaphis erysimi Kalt) و پشه شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
38 تاثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
39 تاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
40 تاثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
41 تاثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) براساس مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
42 تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
43 تاثیر منابع تغذیه ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
44 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
45 تعیین کننده های روش های مدیریتی علف های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
46 تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهایاقلیمی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
47 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
48 گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تاثیر علفکش متریبیوزین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
49 نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز در مزارع سیر و اسفناج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسنفاج (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
4 اثر تنش شوری و خشکی و PH بر جوانه زنی فرفیون خوابیده،علف هرز مشکل ساز مزارع سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
5 اثر دماهای متناوب و عمق کاشت بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ،علف هرز جدیدالورود مزارع سویا (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 اثر رقابت درون گونه ای بر رشد علف هرز فرفیون ناجوربرگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 اثر علف کش، تراکم و سیستم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اختر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 اثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 اثرات دگرآسیبی عصاره آبی کلزا بررشد و پاسخهای بیولوژیکی و بیوشیمیایی یکی ازعلفهای هرز جدی مزارع زعفران جودره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون و کلودینافوپ - پروپارژیل درکنترل علف هرزیولاف وحشی Avena loduviciana L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارائه مدلی برای آموزش شهروندی بر مبنای پادکست بلوتوثی (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
13 ارتقای روش های شناسایی واصلاح خاک های واگرا مبتنی بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 ارزیابی اثر تغییر ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
15 ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی برفلور علف های هرز و عملکرد اسفناج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
16 ارزیابی اثرسطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بروزن خشک علفهای هرزپهن برگ و باریک برگ درچمن با سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای مدل هنکس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
17 ارزیابی اقتصادی و کارآیی انرژی نظام های زراعی تولید محصول جو در دشت مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
18 ارزیابی پتانسیل واگرایی خاک های استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 ارزیابی چند معیاره ی مکانی حوزه ی ابخیز سد گلپایگان در انتخاب مکانهای بهینه جهت احداث سدهای اصلاحی سنگی – سیمانی (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
20 ارزیابی دزهای مخلوط برخی از مهمترین پهن برگ کش های اراضی چغندرقند در کنترل علف های هرز خرفه و تاج ریزی سیاه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 ارزیابی کارایی Alternaria alternata درکنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
22 ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی جهت برآورد درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی علف شورSalsola kali ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 امکانسنجی کنترل بیولوژیکی علفهرز قندرون با استفاده از کنه گالزا (Aceria , (Acarina: Eriophyidae) (chondrillae (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
24 انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
25 Corrosion Evaluation of SS316L Amine/Amine Plate Heat Exchangers of the SPGC Ethane Refining Units (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
26 EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS IN IMAM REZA HOSPITAL, BOJNURD, IN 1396 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
27 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم لوبیای قرمز Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 بررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
29 بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
30 بررسی اثردگرآسیبی بقایای کلزا برجوانه زنی رشد و میزان کلروفیل دوگونه علف پشمکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی الگوی جریان در خم 90 درجه کانال روباز با استفاده ازCOMSOL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی بنای الحمرااز دیدگاه هنر ومعماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
33 بررسی تاثیر افزایش سرمایه شرکت های سهامی بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری
34 بررسی تاثیرجمعیت گیاهی و کودهای نیتروژن و بیولوژیک برعملکردچغندرقند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
36 بررسی تغییرات اکسیداسیون گوشت جوجه های تغذیه شده با عصاره و پودر گیاه دارویی خرفه طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
37 بررسی خوردگی صفحات مبدل حرارتی آمین/آمین در واحد تصفیه گاز اتان پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
38 بررسی دلایل خوردگی مبدل های خنک کننده سکوی دریایی فاز یک و راهکارهای جلوگیری از آنها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
39 بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری ها و چمنکاری های) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
40 بررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
41 بررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نهشته های شهر دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
43 بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
44 بهینه سازی تولید انرژی خالص به عنوان ضرورت پدافند غیرعامل الگوی کشت دشت مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
45 بهینه سازی خواص مکانیکی الیاژ LM22 بدون استفاده از ریز کننده ها و بهسازها (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 تاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 تاثیر باکتری های تحرک کننده رشد گیاه بر برخی شاخص های رشد گندم رقم الوند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تاثیر پهن برگ کش های بازدارنده فتوسنتز بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در L. Amaranthus retroflexus و Solanum nigrum L (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
49 تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
50 تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
51 تاثیر کود بیولوژیک باکتریایی بر عملکرد دانه و رشد گیاه گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
52 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
53 تاثیر مدیریت کودی اکولوژیک بر برخی خصوصیات زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 تاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 تأثیر روشهای مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز و عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
56 تعیین دامنه میزبانی 3عامل بالقوه کنترل زیستی استخراج شده از روی تلخه برتعدادی ازگیاهان اقتصادی درشهرستان چناران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
57 حذف خطای سایه با استفاده از تصاویر صعودی و نزولی سنجنده ی ERS1,2 منطقه مطالعاتی ارتفاعات شمال تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
58 حفاظت از منابع آب، رویکردی جهت مدیریت بحران آب؛ مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
59 دقت سنجی پیش بینی شبکه زهکشی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
60 ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
61 شبیه سازی سه بعدی جریان نشتی نوک پره های متحرک درتوربین های گازی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
62 عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethumgraveolens L.) تحت تاثیرتعداد چین، منابع مختلف کودی و تلقیح میکوریزایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
63 کارگروهی در درمان عفونت نکروزان بافت نرم (دریافت مقاله) کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
64 کنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقند (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
65 مبانی و مفهوم اخلاقیات ( Ethic )در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
66 مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
67 مدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
68 مروری بر نقش قارچ های میکوریزا در کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
69 مطالعه اثر تغییر فشار ابزار بر رفتار مکانیکی و میکروساختار جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
70 مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشن (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
71 مطالعه عملکر مالی شرکت ها در طی چرخه عمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
72 معرفی تعدادی ازقارچهای بیماری زاعامل بالقوه کنترل زیستی تلخه Acroptilon repens L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
73 معرفی یک محیط مناسب براری بررسی توان حلالیت فسفات های نامحلول توسط باکتری های Azospirillum SPP (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
74 مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
75 مهره های مغناطیسی پوشش داده شده آلجینات-چیتوسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
76 واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
77 واکنش گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر برخی منابع اصلاح کننده آلی و بیولوژیک خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران