آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی

دکتر سید محمدرضا احتشامی استادیار، دانشگاه گیلان

آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی

Dr. Seyed Mohamadreza Ehteshami

استادیار، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
2 مطالعه اثر مدیریت تلفیقی کود فسفره بر خصوصیات رشدی و عملکرد علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن) (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر باکتریهای جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گیاه داروئی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 اثر باکتریهای سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر باکتریهای محرک رشد بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر پرایمینگ بذر (هیدروپرایمینگ) بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر استقرار گیاهچه، کمیت و کیفیت تولید بذر گوار Cyamopsis tetragonoloba L در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 اثر دما و پتانسیل آب (خشکی) بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاه دانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر عصاره اندام های رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیا ( Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر محلولپاشی و خاکپاشی عناصر آهن و روی بر پروتئین، روغن دانه و عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 بررسی اثر باکتری ازتوباکتر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی اثرات تنش شوری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج (Oryza sativa L) و علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ با عناصر کم مصرف بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 تاثیر جیبرلین و سیتوکینین در میزان تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی ارقام ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
15 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، دامی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 تاثیر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریزا بر غلظت فسفر، کلسیم و منیزیم برگ چهار گونه چمن سردسیری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تأثیر آهن و روی بر غلظت این عناصر در دانه و عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 تأثیر ریزجانداران حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی دو رقم جو تحت شرایط کمبود فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم