آقای دکتر فریبز قریب

دکتر فریبز قریب رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

آقای دکتر فریبز قریب

Dr. Fariborz Gharib

رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فریبز قریب در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیوفناوری در علوم زمین و معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود-دانشکده مهندسی معدن-نفت و ژئوفیزیک آذر 1397