آقای دکتر محمد کارآموزیان

دکتر محمد کارآموزیان دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر محمد کارآموزیان

Dr. Mohammad Karamozian

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کارآموزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیوفناوری در علوم زمین و معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود-دانشکده مهندسی معدن-نفت و ژئوفیزیک آذر 1397