آقای دکتر حسین انصاری

دکتر حسین انصاری عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر حسین انصاری

Dr. Hossein Ansari

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین انصاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای اجرایی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطر های بر عملکردو کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
2 ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
3 ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهایپیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
4 ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن : روش داده های تابلویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
7 ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
8 ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
9 استفاده از توابع درونیاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
10 اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
11 بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب نیشابور) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
12 بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
13 بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
14 بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
15 بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 1420 (یادداشت فنی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
16 پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
17 پیشبینی بارش و دمای متوسط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
18 تاثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
19 ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
20 شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
21 قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
22 قیمت گذاری آب شرب شهری براساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 Assessment of relationship between medication and estimated risk of breast cancer using Gail model among women in southeastern Iran, 2017-18 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده « IRT-cap » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 آلودگی آب و مدیریت کیفیت آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
9 ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 ارزیابی تنشها پیرامون تونلهای دایره ای به روش عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی روشهای افزایش عملکرد و بهره وری آب گندم با استفاده از گزینه های مدل SWAP مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی و انجام سزارین در زنان قالی باف شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
17 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از گاما تست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
18 ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
19 ارزیابی همبستگی شاخص های RDI, SPI و SPEI با پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
21 اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
22 افزایش طول عمر پانل های آبگرد شل یا بدنه کوره قوس الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 Factors Affecting the Addiction Relapse in Methadone-Treated Addicts Referring to Addiction Treatment Centers in Southeast of Iran (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
24 Investigating the rate of recurrence and its predictors in methadone treatment addicts referring to addiction treatment centers in Zahedan: a prospective longitudinal study in 2016 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
25 mparison of the Lecture and E-mail Training Method on Correction of Body Postures among Bank Staffs: an Ergonomic Study in the southeast of Iran (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
26 Sleep quality in nurses working in different shifts (دریافت مقاله) پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS
27 Socio-economic Factors Related to Estimated Risk of Affecting to Breast Cancer by Gail Model in Women Older than 35 Years Referring to Health Centers of Zahedan City in 2016 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
28 Survival Analysis of Drug Abuse Relapse in Addiction Treatment Centers in Zahedan: a prospective longitudinal study (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
29 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 برآورد خطر احتمالی انتقال بیماریهای واگیر بر حسب نوع بلا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
32 برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
34 برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
36 بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
37 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در برخی خصوصیات رویشی در میزان اسانس نعنا فلفل این (Mentha piperita) در طی دو چین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
39 بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
40 بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمههای سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
41 بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
42 بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
43 بررسی امکان استفاده از آب های زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی تاثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی در بین کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
46 بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
47 بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
48 بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
50 بررسی رابطه فاکتورهای اقتصادی - اجتماعی با سن یائسگی طبیعی در زاهدان سال 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
51 بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
53 بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
54 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان و مواد اعتیاد آور و در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد زاهدان سال 1396 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
55 بررسی عوامل ارگونومیکی مرتبط با پوستچر های مختلف دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر زاهدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
56 بررسی غلظت فلزات سنگین در نزولات جوی شهر تهران و تعیین منشاء آن با استفاده از روش تحلیل عاملی (Factor Analysis) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
59 بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه ها در اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
60 بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
61 بررسی مطالعات ومشکلات اجرایی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد مطالعه موردی: پهنه C (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
62 بررسی میزان آگاهی از بیماری ایدز، هپاتیت و رفتار پرخطر در کودکان خیابانی سنین پیش دبستان و دبستان جنوب شرق ایران: آموزش نیاز اساسی در این کودکان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
63 بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 3 شهر زاهدان در زمینه بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
64 بررسی نظرات زنان منطقه 3 شهر زاهدان در مورد روشهای ترغیب مردم به شرکت طرح بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
65 بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای « وابسته به قیمت آب» (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
66 بررسی و ارزیابی قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی « AGE » (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
67 بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1385 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
68 بررسی وضعیت مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی (HSE و جو ایمنی در کارگاه های ساختمانی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
69 بررسی ویژگی های کمی توده خالص سرخدار(مطالعه موردی: منطقه پونه آرام استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
71 پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
72 پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
74 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
75 تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
76 تاثیربستگی تاج بر میزان زاد آوری گونه های درختی در توده آمیخته سرخدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 تاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
78 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
79 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
80 تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
81 تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی معیارها و ارائه رویکردها حوزه شهری مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
82 تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
84 تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
85 تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
86 تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
87 رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
88 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
89 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
90 طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
92 کاربرد فناوری اطلاعات IT در مدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
93 گسترش و توسعه نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 محیط زیست و انرژی های تجدید شونده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
95 مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزا محدود با انسیس و پلاکسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
96 مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
97 مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
98 مدیریت مواد غذایی در شرایط بحران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
99 مروری بر روش های جداسازی گازهای اسیدی از گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
100 مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
101 مطالعه کمی جنگلهای بلوط در بخش میانی زاگرس (مطالعه موردی: چهار محال بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
102 مقایسه اختلالات دید رنگ در جوشکاران شهرستان زاهدان با افراد سالم (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
103 مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
104 میزان فلوئور آب شرب و شاخص DMF در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زاهدان در سال 1385 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط