آقای دکتر حسین بانژاد

دکتر حسین بانژاد عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر حسین بانژاد

Dr. Hossein Banzhad

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین بانژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته علمی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397