آقای مهندس علی توکلی

مهندس علی توکلی مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی

آقای مهندس علی توکلی

Ali Tavakoli

مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی توکلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397