آقای دکتر سیدحسن شبیری زنجانی

دکتر سیدحسن شبیری زنجانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

آقای دکتر سیدحسن شبیری زنجانی

Dr. Seyed Hassan Shobeiri Zanjani

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسن شبیری زنجانی در مجلات و ژورنالها