آقای عباس احمدی

عباس احمدی معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان

آقای عباس احمدی

Abbass Ahmadi

معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عباس احمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسؤول کمیته اجرایی همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان دی 1397