آقای رضا کریمی

رضا کریمی استادیار، دانشگاه قم

آقای رضا کریمی

Reza Karimi

استادیار، دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رضا کریمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات