خانم سکینه فلسفین

سکینه فلسفین دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خانم سکینه فلسفین

Sakine Falesfin

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سکینه فلسفین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات