آقای مرتضی اسکندری قادی

مرتضی اسکندری قادی استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

آقای مرتضی اسکندری قادی

Morteza Eskandari Ghadi

استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی اسکندری قادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست