آقای علی حمیدزاد

علی حمیدزاد کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

آقای علی حمیدزاد

Ali Hamidzad

کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی حمیدزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه مهندسی حمل و نقل