آقای دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

دکتر سید محمدعلی شریعت زاده استاد، دانشگاه اراک

آقای دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

Dr. Seyed mohammad ali Shariat Zadeh

استاد، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدعلی شریعت زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه سلول و بافت
هیات تحریریهفصلنامه سلول و بافت