آقای پریسا مالکی

پریسا مالکی کارشناس ارشد، دانشگاه اراک

آقای پریسا مالکی

Parisa Maleki

کارشناس ارشد، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پریسا مالکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه سلول و بافت