آقای دکتر ابراهیم اصلانی

دکتر ابراهیم اصلانی

آقای دکتر ابراهیم اصلانی

Dr. Ebrahim Aslani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم اصلانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ