آقای دکتر محمدحسن بیگی

دکتر محمدحسن بیگی

آقای دکتر محمدحسن بیگی

Dr. Mohammad hasan Beigi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن بیگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ