خانم دکتر معصومه لطیفی

دکتر معصومه لطیفی

خانم دکتر معصومه لطیفی

Dr. Masoumeh Latifi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر معصومه لطیفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار فارسيدوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین