آقای دکتر صدیقه حنانی

دکتر صدیقه حنانی مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر صدیقه حنانی

Dr. Sedigheh Hanani

مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صدیقه حنانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران آذر 1397